Izbornik

Sigurnost, način plaćanja i reklamacije

Članak 1.

Plaćanje

Sve cijene na web stranici  cbprint.hr i u poslovanju C.B. PRINT-a su izražene u hrvatskim kunama (HRK), ukoliko nije drugačije naznačeno. Kada kupac prihvati Ponudu C.B. PRINT-a za pružanje tiskarskih usluga i/ ili usluga grafičke pripreme (u daljnjem tekstu: Usluga), Kupac se slaže da će predračunom platiti sve navedene stavke u Ponudi, uključujući porez te troškove dostave ukoliko su navedeni u Ponudi. Da bi Usluga bila izrađena i dostavljena, potrebno ju je u potpunosti platiti prema iznosu navedenom u ponudi prije početka izrade. C.B. PRINT završni račun Kupcu može poslati poštom ili elektroničkom poštom.

U trenutku kada je Usluga potvrđena pismenim putem od strane Kupca i već se nalazi u procesu izrade, nikakve izmjene nisu dopuštene na potvrđenim grafičkim pripremama. U slučaju pogreške Kupca koja se ustanovi nakon isporuke Usluge, sve troškove snosi kupac, uključujući i troškove dostave.

 

 

Članak 2.

Reklamacije

 

Reklamacije na isporučenu robu su moguće u roku od 8 radnih dana od trenutka isporuke Usluge. Reklamacije se odnose na sve aspekte kvalitete isporučene Usluge koje ne uključuju naknadne promjene nakon potvrđivanja usluge što je definirano člankom 2 ovih uvjeta. Reklamacije uključuju i moguća oštećenja u procesu dostave od treće strane s kojom C.B. PRINT ima ugovorenu uslugu dostave. Da bi reklamacija bila prihvaćena potrebno je isporučenu Uslugu vratiti C.B. PRINT-u prije ponovne izrade. Ponovna izrada i dostava reklamirane Usluge je o trošku C.B. PRINT-a.

 

 

Članak 3.

Potvrda narudžbe

 

Nakon što C.B. PRINT primi narudžbu od Kupca, C.B. PRINT će provjeriti tehnološku ispravnost grafičke pripreme primljenu od Kupca, u slučaju da je Kupac dostavio vlastitu grafičku pripremu. Kupac će zajedno s ponudom primiti potvrdu o tehnološkoj ispravnosti grafičke pripreme. U slučaju da je grafička priprema primljena od strane Kupca neispravna, proces narudžbe će biti zaustavljen, a kupac će o tome biti obaviješten. Na zahtjev kupca, C.B. PRINT može poslati PDF datoteku s grafičkom pripremom na završnu reviziju prije konačne potvrde. Nijedna Usluga neće biti poslana u tisak do konačne potvrde grafičke pripreme od strane Kupca. PDF datoteka ni u kojem slučaju ne predstavlja točan prikaz boja koji će biti reproduciran na otiscima, već se radi o mogućnosti za Kupca da dodatno provjeri prijelom, napuste, rezne crte, tekst i druge elemente grafičke pripreme.

 

 

Članak 4.

Otkazivanje narudžbe

 

Narudžba se ne može otkazati nakon potvrde narudžbe kada se Usluga već nalazi u procesu izrade.